/
Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας είναι εξαιρετικής σημασίας, με το παρόν έντυπο σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR) και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά μας ως «υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων», για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, για το λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τον χρόνο τήρησής τους, για τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών καθώς και για τα δικαιώματά σας έναντι ημών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / διεύθυνση κατοικίας / αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή του φυσικού προσώπου ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου του καθώς και cookies.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στην επιχείρησή μας στο πλαίσιο: α) επικοινωνίας σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και β) υλοποίησης των εντολών σας και της σύμβασης που συνάπτετε με εμάς κατά την αγορά προϊόντων μέσω του e-shop της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης νόμιμου παραστατικού.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Τα προσωπικά δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε μόνο για νόμιμο σκοπό. 

Από την ιστοσελίδα μας www.myprestige.gr συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας: ι) σε περίπτωση συμπλήρωσης από τον επισκέπτη/χρήστη της φόρμας επικοινωνίας του site μας συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση και ιι) σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης αγοράσει μέσω του e-shop μας προϊόντα μας, πέραν των ανωτέρω στοιχείων συλλέγουμε και τα ακόλουθα: διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και γενικά οτιδήποτε άλλο απαιτείται για να εκτελούμε νόμιμα την εντολή σας.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων, εκτός στα νόμιμα παραστατικά ή ενεργειών για την νόμιμη εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, γίνεται και για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Να διαχειριζόμαστε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας.
 • Να διαχειριζόμαστε κάθε διαφορά σχετική με μια παρεχόμενη σε εσάς υπηρεσία μας.
 • Να σας ενημερώνουμε σχετικά με διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα επιβράβευσης ή προσφορές.
 • Να απαντάμε στις ερωτήσεις σας.
 • Να πραγματοποιούμε αναλύσεις ή να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία.
 • Να λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της διεξαγωγής data analytics, και της εκτέλεσης των λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών μας). 
 • Να μετράμε τον βαθμό ικανοποίησής σας.
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ.

 

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η επιχείρησή μας θα κρατήσει τα δεδομένα του πελάτη/προμηθευτή για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ μας, τόσο σε έγχαρτη (κατά περίπτωση) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η συμβατική μας σχέση διακοπεί, η επιχείρηση μας θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η επιχείρησή μας θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) έτη από τη λήξη της μεταξύ μας συνεργασίας.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο η επιχείρησή μας και ενδεχομένως το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με αυτήν ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις εντολές της.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται για τη χρήση τους από την επιχείρησή μας. Δεν πουλάμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω. 

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με:

 • Συνεργάτες της επιχείρησής μας, εφόσον κριθεί απαραίτητο η ανάθεση σε αυτούς μέρους της υλοποίησης της σύμβασης που συνάπτετε με εμάς.
 • Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν έγγραφα και προϊόντα στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεταξύ μας συμβάσεως π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης.
 • Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοι πλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας που ενδέχεται να εμπεριέχουν δεδομένα που σας αφορούν (ενίοτε, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να συνεπάγονται την πρόσβαση στα δεδομένα σας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών).
 • Λοιπά τρίτα μέρη για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μόνο με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από το εν λόγω τρίτο μέρος το οποίο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας του εν λόγω μέρους. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τα έγγραφά τους προτού παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς: 

 • Αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία ή με απόφαση των αρμόδιων αρχών,
 • Στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή 
 • Όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με εμάς:

 • να τηρούν εχεμύθεια.
 • να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας.
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 

Στους εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον ενδιαφερόμενο, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στην επιχείρησή μας, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την επιχείρηση διοικητικό κόστος, οπότε ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, η επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η επιχείρηση είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για τους σκοπούς της σύμβασης αγοραπωλησίας, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λήξη της συνεργασίας του πελάτη με την επιχείρησή μας και σε μη εκτέλεση της παραγγελίας από την επιχείρηση, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς ρητή γραπτή συμφωνία αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Τα δεδομένα του πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της επιχείρησης που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τεχνικό τμήμα, το λογιστήριο, το τμήμα γραμματείας κ.λπ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ:

Η επιχείρησή μας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, όπως:

 • Ενημέρωση του προσωπικού για τα θέματα προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας.
 • Συμβάσεις με σχετικούς όρους για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και την ασφάλεια των πληροφοριών, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών και την ξεκάθαρη υποχρέωσή τους να στηρίζουν την πολιτική της επιχείρησης σε αυτό το θέμα.
 • Έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των οποίων επιβεβαιώνει ξεκάθαρα το φυσικό πρόσωπο την αποδοχή του και την γνώση του για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων.
 • Δέσμευση της διοίκησης ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (αλλά και γενικότερα των πληροφοριακών συστημάτων) είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιχείρηση και θα είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, ελέγχους και διορθωτικές ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε τη χρηστή διαχείριση των δεδομένων, την πιθανότητα διαρροής ή απώλειας και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Η επιχείρησή μας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Αν παρ’ όλα αυτά προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή διαρροή, δεσμευόμαστε για την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη συνεργασία μας μαζί τους.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται η επιχείρηση μπορείτε να μας στείλετε σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στον αριθμό 6944433422 – 6980120497.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας και του e shop μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και του e-shop μας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς ώστε να αντικατοπτρίζει στις πρακτικές μας για τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς θα αναρτήσουμε εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας για να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και να αναφέρουμε στην αρχή της Πολιτικής τη χρονική στιγμή της πιο πρόσφατης ενημέρωσης.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε ισχύ την 01-02-2022.